• Lorem ipsum

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Pré Printshop

Artikel 1 : Definities
1.1 Pré Printshop: de rechtspersoon met operationele vestiging te Almere, die de opdracht als bedoeld onder 1.2 heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte heeft uitgebracht;
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Pré Printshop opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3 Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Pré Printshop gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkende (inkoop–)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toe­passing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien Pré Printshop en uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kra­cht.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
3. 1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopga­ve, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Pré Printshop niet tot het sluiten van een overeenkomst met de op­drachtgever.
3. 2 Aanbiedingen van Pré Printshop zijn steeds vrijblijvend en kunnen sle­chts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door Pré Printshop gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Vertegenwoordiging
4. 1 Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Pré Printshop zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging.

Artikel 5: Annulering
5. 1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Pré Printshop met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Pré Printshop ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door Pré Printshop geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Pré Printshop reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 6: Prijs
6.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
6.2 De prijs die Pré Printshop voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 7: Prijswijzigingen
7. 1 Pré Printshop is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
7.2 Onduidelijke kopij, ondeugdelijke in formatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Pré Printshop tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buiten gewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
7.3 Pré Printshop is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen gewijzigde instructies na ontvangst van de materialen en modellen. Pré Printshop zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 8: Betalingstermijn
8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Pré Printshop is vereist. Door Pré Printshop namens opdrachtgever te betalen porti kosten dienen immers 24 uur voor de feitelijke aanlevering bij PostNL aan Pré Printshop te zijn voldaan.
8.2 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen beta­lingscondities, gehouden op eerste verzoek van Pré Printshop zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Pré Printshop te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Pré Printshop daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Pré Printshop tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

Artikel 9: Eigendom opdrachtgever; pandrecht
9. 1 Pré Printshop zal de door opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
9.2 Onverminderd het bepaalde in lid 9.1 van dit artikel, draagt de opdrachtgever
tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 9.1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
9.3 Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Pré Printshop van databestanden en/of andere vertrouwelijke informatie een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Pré Printshop verloren gaan of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Pré Printshop op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
9.4 De opdrachtgever verleent Pré Printshop pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Pré Printshop door hem in de macht van Pré Printshop worden gebracht. Zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Pré Printshop verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 10: Wijze van levering
10.1 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Pré Printshop door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
10.2 Pré Printshop is niet belast met het opslaan van zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaats vindt geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie
11.1 Alle door opdrachtgever aan Pré Printshop te verschaffen databestanden en/of andere vertrouwelijke informatie zullen uitsluitend aan Pré Printshop ter beschikking worden gesteld na afgifte door Pré Printshop van een schriftelijk bewijs van ontvangst.
Pré Printshop neemt slechts het risico voor de ten behoeve van de opdracht aan Pré Printshop verschafte databestanden en/of vertrouwelijke informatie op zich vanaf het moment dat Pré Printshop het schriftelijk bewijs van ontvangst van de databestanden en/of vertrouwelijke